Integritetspolicy - Legal Aid Clinic

I den här integritetspolicyn beskrivs hur Fondia Legal Services AB, (”Fondia”, “vi”, “oss” eller ”vår”) som personuppgiftsansvarig behandlar dina personuppgifter i vår tjänst Legal Aid Clinic. Den beskriver också vilka rättigheter du som registrerad har och hur rättigheterna görs gällande. Din integritet är viktig för oss och du kan känna dig trygg med att vi följer gällande lagstiftning. Legal Aid Clinic finns tillgänglig via vår hemsida.

Ansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Fondia Legal Services AB, 556878-4846, (”Fondia, ”vi” eller ”oss”). Personuppgiftsansvarig ansvarar för att personuppgifterna behandlas enligt gällande lagstiftning. Har du frågor rörande behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss på sweden@fondia.com eller Fondia Legal Services AB, Kungsgatan 56
111 22 Stockholm eller genom att ringa 08-578 989 00.

Personuppgifter, ändamål och rättslig grund

Personuppgifter utgörs av all information som på något sätt är hänförlig till en levande fysisk person. Det kan handla om information som direkt utpekar en individ, t.ex. ett namn eller foto, men även indirekt t.ex. information som tillsammans med annan information går att härleda till en viss person. De personuppgifter vi kan komma att behandla är namn, kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer) och uppgifter i kommunikationen mellan oss.

Personuppgifterna inhämtar vi direkt från dig i vår kommunikation i Legal Aid Clinic. Dina personuppgifter kommer att behandlas av oss för att vi ska kunna:

  • kommunicera med dig och svara på de frågor du ställer till oss via frågeformuläret i Legal Aid Clinic. Behandlingen är nödvändig för att vi ska fullgöra vårt avtal där vi kommit överens om att svara på de frågor du ställer.
  • marknadsföra Fondia och de tjänster vi tillhandahåller som vi tror är av intresse för dig eller för din arbetsgivare. Vi använder oss av direktmarknadsföring via e-post (som du självklart enkelt kan tacka nej till) där vi visar er relevanta tjänster och erbjudanden. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra oss.

Hur länge sparas dina uppgifter?

Vi kommer att spara dina personuppgifter så länge det är motiverat för syftet med behandlingen. Därefter raderas eller avidentifieras (”anonymiseras”) uppgifterna, varefter de inte längre utgör personuppgifter. Anonymiserade uppgifter, t.ex. från kommunikationen i Legal Aid Clinic kan användas och sammanställas av oss i inlägg i sociala medier eller i andra sammanhang för marknadsföring.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter beror på typ av uppgift. Samma uppgift kan ibland sparas för olika ändamål. T.ex. kan en uppgift sparas för att lagen kräver det, trots att den har gallrats bort och anonymiserats för andra syften.  

Vi kontrollerar regelbundet behovet av att spara dina uppgifter, med hänsyn till tillämpliga lagkrav.

Överföring av personuppgifter till annan

Dina personuppgifter kommer att delas med utvalda företag som hjälper oss att leverera våra tjänster. Vi använder leverantörer som tillhandahåller plattformen för Legal Aid Clinic, molntjänster för lagring,mailutskick samt analysverktyg. De leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning har vi ingått personuppgiftsbiträdesavtal med i enlighet med gällande lagstiftning.

Dina personuppgifter kan ibland behöva delas med myndigheter, domstolar och andra parter. Detta gäller om det krävs av oss för att följa lagen, i samband med en rättslig process eller för att besvara en begäran från tillsynsmyndigheter eller andra myndigheter.

Överföring

Som huvudregel förs inga personuppgifter ut ur EU/EES. Skulle en överföring ske, t.ex. för att en tjänsteleverantör befinner sig i tredje land, görs överföringen i enlighet med tillämplig lag. Vi kommer endast att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES om adekvat skyddsnivå är säkerställd.

Dina rättigheter

Här följer en kort sammanfattning av dina rättigheter:

Rätt att få information om och tillgång till din data. Du har rätt att begära information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt få en kopia av personuppgifterna. Vid upprepade förfrågningar om kopior av övriga personuppgifter kan vi komma att ta ut en administrativ avgift.

Rätt till rättelse. Om de uppgifter vi har om dig är inaktuella eller felaktiga har du rätt att begära rättelse och komplettering av uppgifterna.

Rätt till radering. Du har rätt att begära radering om uppgifter, förutsatt att uppgifterna inte längre är nödvändiga för syftet som de samlades in eller på annat sätt behandlas för eller om det saknas rättslig grund för att behandla uppgifterna.

Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas tills felaktiga uppgifter har rättats eller en invändning från dig har hanterats.

Rätt att invända mot behandling. För det fall personuppgiftsbehandlingen grundas på berättigat intresse har du rätt att invända mot behandlingen. Vi måste upphöra med behandlingen om vi inte kan visa att det finns tvingande berättigade skäl för fortsatt behandling.

Rätt att återkalla ditt samtycke. Om personuppgiftsbehandlingen grundas på samtycke har du rätt att när som helst återkalla samtycket som du har lämnat till oss. Återkallande av samtycke påverkar inte den behandling som utförts innan återkallelsen. Vänligen notera att återkallande av samtycke kan påverka vår möjlighet att tillhandahålla spärr av din kreditupplysning.

Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndighet. Du har rätt att kontakta och lämna in klagomål hos Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss. Läs mer på www.datainspektionen.se. Du kan även höra av dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

När du vill utöva dina rättigheter ber vid dig att använda kontaktuppgifterna som angetts ovan.

Uppdateringar i policyn

Den senaste uppdaterade versionen hittar du alltid på denna sida. Vi rekommenderar därför att du regelbundet besöker vår hemsida för att hålla dig uppdaterad om vår personuppgiftsbehandling. Om några betydelsefulla ändringar görs kommer du att informeras om detta via e-post.