tcc_logowsymb

Integritetspolicy

I den här integritetspolicyn beskrivs hur dina personuppgifter kommer att behandlas när du är medlem i The Counsel Club. Här finns även information om dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. 

Ansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Fondia Legal Services AB, 556878-4846, (”Fondia, ”vi” eller ”oss”). Personuppgiftsansvarig ansvarar för att personuppgifterna behandlas enligt gällande lagstiftning. Har du frågor rörande behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss på marketing.sweden@fondia.com eller Fondia Legal Services AB, Kungsportsavenyen 18, 411 36 Göteborg. 

Vilka personuppgifter samlas in, varför och på vilken rättslig grund?

Här beskrivs vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, samt för vilka ändamål och på vilken rättslig grund som behandlingen sker.

När du blir medlem i The Counsel Club samlar vi in uppgifter om namn, företag där du arbetar och din e-postadress. Uppgifterna används för att hålla kontakt med dig som medlem och ge dig information om kommande träffar, events och annat som sker i The Counsel Club. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt avtal om medlemskap i The Counsel Club.

I samband med att du deltar i ett arrangemang anordnat i The Counsel Clubs regi kan ytterligare uppgifter samlas in om dig, såsom kostpreferens. Sådana uppgifter kommer då att inhämtas med stöd av ditt samtycke.

Hur länge sparas dina uppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge du är medlem i The Counsel Club. Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap och då kommer dina uppgifter att raderas.

Hur delar vi dina uppgifter, och sker överföring till tredje land?

Vi kommer att dela med oss av dina uppgifter med andra medlemmar i The Counsel Club. Det gör vi för att tillgodose medlemmarnas berättigade intresse av att kunna kontakta varandra som en del av medlemskapet.

Dina personuppgifter kommer även att delas med utvalda företag som hjälper oss med t.ex. lagring, mailutskick, marknadsföringstjänster samt analysverktyg. Dessa företag får bara behandla dina personuppgifter enligt instruktioner från oss, eller för att uppfylla sina rättsliga skyldigheter.

Dina personuppgifter kommer primärt att behandlas inom EU/EES men kan ibland behöva överföras till företag utanför EU/EES när vi använder oss av en tjänsteleverantör med säte eller server utanför EU/EES. I sådant fall vidtar vi de nödvändiga åtgärder som krävs för att säkerställa att dina personuppgifter erbjuds en adekvat skyddsnivå i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). 

Dina rättigheter

Här följer en kort sammanfattning av dina rättigheter:

Rätt att få information om och tillgång till din data.Du kan när som helst begära information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur dessa har inhämtats, används, delas m.m. samt få en kopia av dina personuppgifter.

Rätt att invända mot behandling. Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för berättigade intressen och vi måste upphöra med behandlingen om vi inte kan visa att det finns tvingande berättigade skäl för fortsatt behandling.

Rätt att radera uppgifter. Du har rätt att begära att en uppgift om dig raderas om uppgiften inte längre är nödvändig för syftet som den samlades in eller på annat sätt behandlas för, eller om det saknas laglig grund för att behandla uppgiften.

Rätt att rätta felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att felaktiga personuppgifter om dig rättas. Du har även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas tills felaktiga uppgifter har rättats eller en invändning från dig har hanterats.

Rätt att återkalla ditt samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat till oss. Notera dock att det inte påverkar den behandling som utförts innan återkallelsen.

Rätt att flytta din data. Du har, i vissa fall, rätt att få ut de personuppgifter som vi behandlar om dig för att uppfylla vårt avtal med dig för att kunna överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du begär att vi ska begränsa eller radera dina personuppgifter kan det påverka eller hindra ditt medlemskap i The Counsel Club. Du bör även känna till att det kan finnas lagregler som begränsar, eller utökar, dina rättigheter. T.ex. kan rättsliga skyldigheter hindra eller ge oss rätt att inte lämna ut, radera eller flytta delar av dina uppgifter. 

Klagomål

Du har rätt att kontakta och lämna in klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss. Läs mer på www.imy.se.

Uppdateringar i policyn

Denna policy kan ibland behöva ändras eller uppdateras. Den senaste versionen av vår integritetspolicy kommer alltid att finnas tillgänglig på denna sida. Om några betydelsefulla ändringar görs kommer du att informeras om detta via e-post.