Yhtiökokous on Fondia Oyj:n ylin päätöksentekoelin ja osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiön hallintoon pääasiallisesti yhtiökokouksessa tehtävien päätösten kautta. Yhtiökokous kokoontuu yleensä hallituksen kutsusta. Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen erikseen määräämänä päivänä, viimeistään ennen kesäkuun loppua. Yhtiökokous on lisäksi pidettävä, jos yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joiden osakkeet edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista niistä yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista, jotka eivät ole yhtiön itsensä hallussa, kirjallisesti vaativat yhtiökokouksen koollekutsumista tietyn asian käsittelyä varten.

Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain mukaan kuuluvista tehtävistä, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta, voitonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä yhtiöjärjestyksen mahdollisesta muuttamisesta. Yhtiökokous valitsee myös hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat sekä päättää heille maksettavista palkkioista.

Kutsu yhtiökokoukseen

Fondia Oyj julkaisee yhtiökokouskutsun yhtiötiedotteena ja yhtiön internetsivuilla. Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on, halutessaan osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava ennakolta kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokouspäivää.

Osakkeenomistajien oikeudet

Jokaisella Fondia Oyj:n osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokouksiin noudattaen yhtiökokouksen kutsussa annettuja ohjeita. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Jokainen Fondia Oyj:n osake oikeuttaa yhteen ääneen.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Asiaa koskeva vaatimus on esitettävä hallitukselle kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Yhtiö ilmoittaa viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tilikauden loppuun mennessä internetsivuillaan päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan on ilmoitettava Fondia Oyj:n hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia.

Pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla viimeistään kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta Fondia Oyj:n internetsivuilla.