Riskienhallinta

Fondia Oyj:llä on hallituksen vahvistama riskienhallintapolitiikka. Yhtiön riskienhallinnan tarkoituksena on taata koko Fondia-konsernin kattava ja tarkoituksenmukainen riskien tunnistaminen, arviointi, hallinta sekä valvonta. Se on olennainen osa Fondian suunnittelu- ja johtamisprosessia, päätöksentekoa, päivittäistä johtamista ja toimintaa sekä valvonta- ja raportointimenettelyjä.

Riskienhallinta ja riskienhallintatoimenpiteet on integroitu kiinteäksi osaksi yhtiön johtamis- ja liiketoimintaprosesseja. Riskit pyritään kokoamaan kattavasti koko organisaatiosta ja ne raportoidaan johtoryhmän toimesta kootusti Fondia Oyj:n hallitukselle.

Johtoryhmä seuraa säännöllisesti riskienhallinnan toteutumista ja raportoi tarvittaessa riskeistä sekä riskien hallintatoimenpiteiden edistymisestä hallitukselle. Toimenpiteiden riittävyyttä ja vaikuttavuutta arvioidaan osana liiketoiminnan seurantaa. Tarvittaessa ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin.

Fondia Oyj:n hallitus valvoo riskienhallintaa sille toimitetun riskianalyysin avulla ja käy vuosittain tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä läpi Fondia-konsernin toimintaan vaikuttavat olennaiset riskit ja niiden mahdolliset vaikutukset sekä päättää linjauksista riskeihin suhtautumisen osalta.