Palkitseminen

Palkitseminen

Fondia Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikassa määritetään perusperiaatteet yhtiön toimielinten eli hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemiselle. Palkitsemispolitiikka on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 (”Hallinnointikoodi”) mukaisesti.

Fondia noudattaa palkitsemisessaan seuraavia periaatteita:

- kilpailukykyisyys, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus tehtävien taso ja vaativuus huomioiden; sekä
- kannustavuus, joka ohjaa Fondian toimielimiä liiketoiminnan strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Palkitsemisen periaatteiden avulla Fondia pyrkii tukemaan osakkeenomistajien, Fondia-konsernin ja sen henkilöstön etujen yhteneväisyyttä. Palkitsemisella pyritään myös tukemaan Fondia-konsernin pitkän aikavälin taloudellista menestystä sekä Fondian henkilöstön sitoutumista työnantajaansa.

Tutustu tästä Fondian palkitsemispolitiikkaan. 

Hallituksen palkitseminen 

Fondian hallituksen jäsenten palkkioista päättävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Hallituspalkkiot voivat koostua kuukausi- tai vuosipalkkioista ja näiden lisäksi voidaan korvata mahdolliset kohtuulliset matkakulut. Hallituksen puheenjohtajalle ja mahdolliselle varapuheenjohtajalle voidaan maksaa korkeampaa palkkiota, joka katsotaan kohtuulliseksi tällaiseen rooliin liittyvän suuremman työmäärän vuoksi.

Toimitusjohtajan palkitseminen 

Fondian hallitus päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkkiosta ja toimitusjohtajasopimuksen muista ehdoista konsernin palkitsemispolitiikan puitteissa. Palkitsemisen tasoa verrataan kokonaisuutena vuosittain yleiseen markkinatasoon. Fondian hallitus päättää myös toimitusjohtajan palkitsemisjärjestelmän periaatteista, joita voidaan soveltaa myös muun johdon palkitsemiseen.

Toimitusjohtajan kompensaatio muodostuu peruspalkasta, luontoiseduista ja liiketoiminnallisten tavoitteiden täyttämiseen liittyvästä kalenterivuosittain maksettavasta bonuspalkkiosta sekä mahdollisista tapauskohtaisista erityispalkkioista. Hallitus päättää palkitsemisen osien suhteesta siten, että ne tukevat parhaiten yhtiön strategisia ja taloudellisia tavoitteita. Tässä kuvattuja palkitsemisen periaatteita sovelletaan myös mahdolliseen toimitusjohtajan sijaiseen.

Muun johtoryhmän palkitseminen 

Fondia Oyj:n toimitusjohtaja valmistelee johtoryhmän osalta esitykset palkitsemisesta ja hallitus päättää johtoryhmään kuuluvien henkilöiden palkitsemisesta. 

 Muun johtoryhmän kompensaatio muodostuu peruspalkasta, luontoiseduista ja kalenterivuosittain maksettavasta bonuspalkkiosta. Muu johtoryhmä kuuluu Fondia-konsernin yleiseen bonusohjelmaan, jonka suuruus ja tavoitteet päätetään vuosittain. Tavoitteet määräytyvät yhtiötason ja henkilökohtaisten tavoitteiden yhdistelmänä. 

Johtoryhmän jäsenillä ei ole henkilökohtaisia osakkeisiin tai optioihin tai muihin osakkeisiin oikeuttaviin erityisiin oikeuksiin perustuvaa palkitsemisjärjestelmää. Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan Fondia-konsernin työntekijöille tarkoitettuun  osakesäästöohjelmaan sen ehtojen mukaisesti.

 

Palkitseminen 2021

Fondia Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 18.3.2021 yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista seuraavasti:

  • hallituksen puheenjohtajalle 3.000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 2.500 euroa kuukaudessa, ja hallituksen muille jäsenille kullekin 2.000 euroa kuukaudessa. Matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaan.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen noudattavat palkitsemispolitiikan periaatteita.

Toimitusjohtajan kiinteä kuukausittainen peruspalkka on 19 000 euroa (brutto). Lisäksi toimitusjohtajalla on luontoisetuja (auto- ja autopaikkaetu, puhelin- ja lounasetu, liikunta- ja kulttuurietu). Toimitusjohtajalla on vuosittainen bonusohjelma, jonka tavoitteet määräytyvät yhtiötason ja henkilökohtaisten tavoitteiden yhdistelmänä. Toimitusjohtajan vuosittainen bonuspalkkio on enintään neljän kuukauden kuukausipalkka. Toimitusjohtajalla on myös voimassa oleva henkivakuutus, jonka kustannuksista yhtiö on sitoutunut vastaamaan. Toimitusjohtajalla ei ole sopimusta lisäeläkkeestä.

Toimitusjohtajalla ei ole henkilökohtaisia osakkeisiin tai optioihin tai muihin osakkeisiin oikeuttaviin erityisiin oikeuksiin perustuvaa palkitsemisjärjestelmää. Toimitusjohtaja on oikeutettu osallistumaan Fondia-konsernin työntekijöille tarkoitettuun osakesäästöohjelmaan sen ehtojen mukaisesti.

Muun johtoryhmän kompensaatio muodostuu peruspalkasta, luontoiseduista ja liiketoiminnallisten tavoitteiden täyttymiseen liittyvästä kalenterivuosittain maksettavasta bonuspalkkiosta. Johtoryhmän jäsenten bonuspalkkio on enintään 25 prosenttia vuosipalkasta. Johtoryhmä kuuluu Fondia Oyj:n yleiseen bonusohjelmaan, jonka suuruus ja tavoitteet päätetään vuosittain. Tavoitteet määräytyvät yhtiötason ja henkilökohtaisten tavoitteiden yhdistelmänä. Johtoryhmän jäsenillä ei ole henkilökohtaisia osakkeisiin tai optioihin tai muihin osakkeisiin oikeuttaviin erityisiin oikeuksiin perustuvaa palkitsemisjärjestelmää. Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan Fondia-konsernin työntekijöille tarkoitettuun osakesäästöohjelmaan sen ehtojen mukaisesti.

 

Johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on kaksi-kuusi kuukautta. Johtoryhmän jäsenillä ei ole sopimusta lisäeläkkeistä.

 

Palkitseminen 2020

Tutustu tästä Fondian palkitsemisraporttiin 2020.

Hallitus 

Palkitsemisraportti 2020 Hallituksen palkitseminen taulukko-1

Toimitusjohtaja ja muu johtoryhmä

Toimitusjohtaja ja jory palkkiot 2021-1

 

ARKISTO

Palkka- ja palkkioselvitys 2019
Palkka- ja palkkioselvitys 2018
Palkka- ja palkkioselvitys 2017