Hallitus

Fondia Oyj:n hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallituksella on yleistoimivalta päättää kaikista yhtiön hallintoon ja muihin asioihin liittyvistä kysymyksistä, jotka lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan eivät kuulu yhtiökokoukselle tai toimitusjohtajalle. Hallitus kokoontuu niin usein kuin on tarpeellista sen velvollisuuksien hoitamiseksi. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen valitsee yhtiökokous. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen voi kuulua vähintään yksi (1) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Mikäli varsinaisia jäseniä on vain yksi tai kaksi, hallitukseen valitaan myös yksi varajäsen. Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta säännöllisesti Suomen hallinnointikoodin mukaisesti. Viimeisimmän riippumattomuusarvioinnin perusteella kaikki ovat riippumattomia yhtiöstä, ja hallituksen jäsenet Katariina Lindholm, Tuomo Lähdesmäki, Juha Sarsama ja Krista Siljander ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Keskeiset tehtävät

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Hallitus käsittelee yhtiön ja sen tytäryhtiöiden toiminnan kannalta laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat. Fondia Oyj:n hallitus on vahvistanut kirjallisen työjärjestyksen hallituksen tehtävistä, käsiteltävistä asioista, kokouskäytännöstä ja päätöksentekomenettelystä.

Työjärjestyksen mukaisesti hallituksen keskeisiin tehtäviin kuuluu muun muassa:

 • päättää konsernistrategiasta ja vahvistaa liiketoimintastrategian;
 • vahvistaa yhtiön ja sen tytäryhtiöissä toiminnassa noudatettavat arvot;
 • hyväksyy vuosittain liiketoimintasuunnitelman ja investointisuunnitelman sekä valvoo niiden toteuttamista;
 • päättää yhtiön keskeisestä organisaatiorakenteesta ja johtamisjärjestelmästä;
 • hyväksyy yhtiön keskeiset toimintapolitiikat;
 • käsittelee ja hyväksyy tilinpäätöksen ja puolivuosikatsaukset;
 • määrittelee yhtiön osinkopolitiikan ja tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen maksettavan osingon määrästä;
 • nimittää yhtiön toimitusjohtajan ja päättää hänen palkkauksestaan ja toimisuhteen ehdoista;
 • vahvistaa yhtiön johtoryhmän jäsenten nimitykset ja heidän palkkauksensa;
 • päättää yhtiön ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmistä sekä muun henkilöstön palkitsemisjärjestelmien periaatteista;
 • päättää strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä yksittäisistä investoinneista sekä yhtiöostoista, myynneistä tai -järjestelyistä;
 • päättää yhtiön mahdollisista lahjoituksista;
 • vahvistaa vuosittain yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet sekä käsittelee yhtiön toimintaan liittyvät merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät;
 • arvioi vuosittain toimintaansa sekä toimitusjohtajan toimintaa – hallituksen toiminnan arviointi voidaan tehdä joko itsearviointina tai ulkopuolisen tahon toimesta;
 • vastaa muista hallitukselle osakeyhtiölaissa tai muualla säädetyistä tehtävistä.

Hallitus voi tarvittaessa perustaa valiokuntia (esimerkiksi tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan) sen vastuulle kuuluvien tehtävien valmistelua varten, mikäli yhtiön toiminnan laajuus tai hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen tätä edellyttää.  Tällä hetkellä Suomen hallinnointikoodin mukaisia tarkastusvaliokunnan tehtäviä hoitaa Fondia Oyj:n koko hallitus.

Tutusu tästä hallituksen jäseniin

 

Tahdotko kuulla viimeisimmät uutiset liikejuridiikasta ja Fondiasta? Tilaa tästä uutiskirjeemme!