Blogit ja uutiset

Pureskelemme selkokielelle polttavat juridiset aiheet.

Terveysteknologia-alan myyntisopimusten erityispiirteet

Kirjoittanut Elli Välimäki | 27.1.2016 10:10

vlimki.png

Sopimus voi olla sitovasti voimassa joko kirjallisesti, suullisesti tai konkludenttisesti. Riitatilanteessa suullisen ja konkludenttisen sopimuksen voimassaolon sekä erityisehtojen toteennäyttäminen on kuitenkin vaikeaa. Lisäksi suullisesti harvemmin sovitaan esimerkiksi immateriaalioikeuksista tai vastuukysymyksistä.

Terveysteknologiatuotteissa ja -palveluissa on sellaisia erityispiirteitä, minkä vuoksi niiden myynnistä on erityisen hyvä laatia kirjallinen sopimus. Kuten teknologiatuotteissa ja -palveluissa yleisesti immateriaalioikeudet ovat keskeisessä asemassa ja yritykselle saattaa olla elintärkeää varmistaa sopimuksella, ettei sen tarjoaman tuotteen tai palvelun myynnin yhteydessä ostajalle vahingossakaan siirry mitään tuotteeseen tai palveluun sisältyviä immateriaalioikeuksia. Perusohjeena tulee pitää mielessä, että sellaista, mitä haluaa itse tulevaisuudessa käyttää, ei tule antaa pois. Toisaalta tapauksissa, joissa on tarpeellista myöntää ostajalle lisenssioikeus hyödyntää myyjän immateriaalioikeutta, tulee kiinnittää huomiota siihen, miten laaja lisenssioikeus myönnetään. Lisenssioikeuden ei esimerkiksi tule olla eksklusiivinen, jos samaa immateriaalioikeutta haluaa tulevaisuudessa lisensoida myös muille asiakkaille.

Toisaalta terveysteknologiatuotteet ja -palvelut ovat luonteeltaan sellaisia, että niitä myydessä vastuukysymykset korostuvat entisestään. Myyjä ei voi sopimuksinkaan poiketa tuotevastuu- ja kuluttajansuojalaissa määritellyistä vastuistaan kuluttajaa kohtaan, mutta toisaalta myyjän tulee, ettei se vahingossakaan joudu vastuuseen yritysasiakkaidensa tuotteen tai palvelun ohjeiden vastaisesta käytöstä tai muokkauksista. Myyjän on myös aina olennaista rajoittaa omaa vastuutaan yritysasiakkaan suuntaan siinä määrin, että korvausvastuun määrä on suhteessa kaupan arvoon ja sen toteuttamisessa otettavien riskien suuruuteen. Myyjän tulee varmistaa, että korvausvastuu on rajattu siten, että sen realisoituessa myyjällä on tosiasiallinen mahdollisuus täyttää korvausvastuunsa.

Kolmantena, terveysteknologia-alan sopimuksille olennaisena asiana tulee ottaa huomioon henkilötietolain säännökset. Henkilötietolain mukaan henkilötiedolla tarkoitetaan ”kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi”. Kaikkeen tällaiseen tietoon sovelletaan henkilötietolakia, ja onkin olennaista varmistaa, ettei tällaisia henkilötietoja vahingossakaan kerätä terveysteknologiatuotteen tai -palvelun käytön yhteydessä kuluttajilta vastoin henkilötietolain säännöksiä. Jos henkilötietoja kuitenkin kerätään, niin kuluttajasopimuksessa tulee tämä seikka tuoda esiin, ja muun muassa kertoa kuluttajalle mitä tarkoitusta varten henkilötietoja kerätään sekä pyytää kuluttajan eksplisiittinen suostumus henkilötietojen keräämiseen. Toisaalta, jos myyjän yritysasiakas kerää henkilötietoja myyjän tuotteen tai palvelun kautta, tulee sopimuksessa tehdä selväksi kuka on rekisterinpitäjä ja siten vastuussa henkilötietolain vaatimusten täyttämisestä.

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi tulee terveysteknologia-alalla toki ottaa huomioon myös muut sopimuksissa yleisesti tärkeät seikat. Näistä seikoista ehkä olennaisin on sopimuksen kohteen määrittely tarpeeksi tarkasti, jotta myyjä ja ostaja tietävät, mitä sopimuksella tarjotaan sekä miten ja milloin se tarjotaan. Teknologia-alan tuotteiden ja palveluiden luonteesta johtuen onkin hyvä laatia myyntisopimukset kirjallisesti, saattaa myyntisopimukset asianmukaisesti voimaan, sekä mahdollisuuksien mukaan käyttää myyntisopimusten laadintaan ja/tai tarkistamiseen juristin apua.

Kiinnostuitko aiheesta? Ilmoittaudu nyt keskiviikkona 17.2. klo 10-11 järjestettävään ilmaiseen webinaariimme, jossa syvennymme tarkemmin tähän aiheeseen.

ILMOITTAUDU TÄSTÄ

Aiheita: terveydenhoito ja hyvinvointi, teknologia ja ipr

Kommentoi